Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN

Dzień dobry!

Nazywam się Ewa Skrobańska i jestem konsultantem oraz twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://kreatorkamarek.pl/sklep. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłaś mnie zaufaniem i jesteś zainteresowana zakupami w moim sklepie.

Moje dane rejestrowe:
Accento Ewa Skrobańska
Sarmacka 12f/13
02-972 Warszawa
NIP: 9180011109

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail ewa@kreatorkamarek.pl lub numerem telefonu 666334321

Życzę udanych zakupów!

Ewa Skrobańska 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cena – opłata za wybrany przez Klienta Produkt. Cena jest ceną brutto, wyrażoną w złotych polskich i zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Cena jest wiążąca w chwili zakupu przez Klienta;
 2. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w Sklepie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Konto – indywidualny panel, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i hasłem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez Sprzedawcę. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie;
 5. Newsletter – usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, nowościach i promocjach, aktualnościach dotyczących Sprzedawcy, na podany przez Klienta adres
  e-mail, za wyraźną zgodą lub na wyraźne zamówienie Klienta. Zasady świadczenia usług Newslettera zostały określone w Regulaminie;
 6. Operator Płatności – mElements S.A., 00-850 Warszawa, ul. Prosta 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 14.500.000 PLN, wpłaconym w całości;
 7. Poprzednia najniższa cena – najniższa Cena danego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni najniższa Cena danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki;
 8. Produkt – prezentowany w sklepie towar, treść lub usługa, w szczególności bezpośrednie konsultacje oraz Treści i Usługi cyfrowe;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kreatorkamarek.pl/regulamin;
 10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kreatorkamarek.pl/sklep/;
 11. Sprzedawca – Ewa Skrobanska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Accento Ewa Skrobanska,
  Sarmacka 12f/13, 02-972 Warszawa, NIP: 9180011109, REGON: 950179845;
 12. Treści cyfrowe – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej;
 13. Umowa – umowa sprzedaży lub dostarczenia Treści lub Usług cyfrowych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach działalności Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Usługi cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innego użytkownika tej usługi lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

§ Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  a/ dostęp do Internetu,
  b/standardowa przeglądarka internetowa w aktualnej wersji obsługująca pliki cookies, np. Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari,
  c/ posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  d/ klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 4. Do korzystania z Treści lub Usług cyfrowych będących produktami elektronicznymi konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  a/ dostęp do Internetu,
  b/ standardowa przeglądarka internetowa w aktualnej wersji obsługująca pliki cookies, np. Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari,
  c/ standardowa przeglądarka plików .pdf w aktualnej wersji (np. AdobeReader),
  d/posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. W przypadku gdy korzystanie z oferowanych Produktów wymaga spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w ich opisie, znajdującym się przy danym Produkcie na stronie Sklepu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 1. W przypadku obniżki Ceny Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej Cenie informację o Poprzedniej najniższej cenie.
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu indywidualnego dostosowywania cen, co oznacza, że Ceny widoczne w Sklepie są takie same dla każdego Klienta.
 

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Klientowi zakup Produktów w postaci:
  a/ osobistej konsultacji ze Sprzedawcą,
  b/ dostarczenie Treści lub Usług cyfrowych.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest wymagane posiadanie Konta.
 3. W celu dokonania zakupu Klient wybiera interesujący go Produkt w Sklepie. Produkt zostanie przeniesiony do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym Produkcie.
 4. Po wybraniu Produktu Klient zostanie przeniesiony na stronę koszyka. Jeżeli stan koszyka zgadza się z oczekiwaniami Klient wybiera on przycisk „Przejdź do płatności”. Aby sfinalizować zamówienie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz wybiera metodę płatności. Dla zapewniania prawidłowej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wskazane w formularzu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za podanie przez Kupującego nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych.
 5. Zamówienie uważa się za złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania Regulaminu oraz w przypadku Produktu będącego Treścią lub Usługą elektroniczną potwierdzeniu utraty prawa do odstąpienia od Umowy, co następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu zamówienia oraz wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrane Produkty. W przypadku braku opłacenia zamówienie Sprzedawca anuluje zamówienie.
 7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania płatności Ceny na koncie Sprzedawcy.
 8. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1.  

 

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktów w formie Treści lub Usług cyfrowych niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności za złożone zamówienie, nie później niż w ciągu 72 godziny od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności za złożone zamówienie, chyba że przy danej Treści lub Usłudze cyfrowej zaznaczono inaczej.
 2. Realizacja zamówienia Produktu w formie Treści lub Usług cyfrowych następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie Kupującym na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości, zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu w formie Treści lub Usług cyfrowych.
 3. W przypadku gdy dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych nie rozpoczęło się zgodnie z pkt 1 powyżej, a nie zastrzeżono inaczej, Klient powinien sprawdzić swoje środowisko cyfrowe tj.:
  a/ czy podał poprawny adres e-mail w formularzu zamówienia,
  b/ czy wiadomość e-mail nie została skierowana do folderu „spam” lub podobnego,
  c/ czy system nie blokuje dostarczenia wiadomości e-mail,
  d/ czy posiada odpowiednie, wskazane przez Sprzedawcę oprogramowanie do odtworzenia Treści cyfrowej lub skorzystania Usługi cyfrowej.
 4. Realizacja zamówienia Produktów w formie bezpośredniej konsultacji nastąpi w miejscu i czasie wspólnie ustalonym przez Sprzedawcę i Klienta.
 

§ 5 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o dostarczanie Usługi cyfrowej jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług cyfrowych miało miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 5. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Treści lub Usług cyfrowych uznaje się moment doręczenia Klientowi wiadomości e—mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści lub Usług cyfrowych, chyba że zastrzeżono inaczej.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy np. poprzez wiadomość e-mail. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej.
 

§ 6 Konto Klienta

 1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania Konta. Z chwilą założenia Konta Klient zawiera ze sprzedawcą umowę o dostarczanie Treści i Usług cyfrowych.
 2. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
 3. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji osoby korzystającej ze Sklepu po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 4. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło dostępu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a/ Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,
  b/ informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,
  c/ Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
  d/ Klient powinien zapoznać się z polityką prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej jaką jest prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta.
 8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: ewa@kreatorkamarek.pl, lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 

§ 7 Newsletter

 1. W celu korzystania z Newslettera, Klient powinien wypełnić formularz dostępny w Sklepie poprzez podanie swojego adresu e-mail.
 2. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić chęć przystąpienia do Newslettera, a tym samym zawarcie umowy o bezpłatne dostarczanie Treści cyfrowych przez Sprzedawcę, poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany w formularzu.
 3. Newsletter jest dobrowolny, nieodpłatny i dostarczany wyłącznie po dokonaniu zapisaniu się Klienta.
 4. Newsletter polega na dostarczaniu Treści cyfrowych dotyczących Sprzedawcy, jego oferty, aktualności, produktów i marki. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Sprzedawcy.
 5. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony.
 6. Rezygnacja z Newslettera, a tym samym rozwiązanie umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, możliwe jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach Newslettera lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail: ewa@kreatorkamarek.pl.
 7. Sprzedawca może rozwiązać umowę o dostarczanie Treści cyfrowych postaci Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym zapisanych Klientów.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje, w tym w zakresie problemów z korzystaniem ze Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy pocztą tradycyjną jak i pocztą elektroniczną na adres email: ewa@kreatorkamarek.pl.
 2. Reklamacja Konsumenta dotycząca problemów z Umową o dostarczanie Treści i Usług cyfrowych stanowi jednocześnie żądanie doprowadzenia Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a/ imię i nazwisko,
  b /adres e-mail,
  c/ datę zakupu,
  d/ numer transakcji,
  e/ opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia, a także
  f/ żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie tych danych lub informacji określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej Konsumenta z którego została ona złożona, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 7. W przypadku braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową Konsument ma prawo do żądania doprowadzenia Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 8. Niezgodność Treści i Usług cyfrowych ma miejsce wtedy, gdy:
  a/ niezgodny z umową jest ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  b/ nie będą one pozostawały przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował,
  c/ nie będą one nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  d/ nie będą one występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
 1.  


   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu
 

         e/ nie będą one dostarczone z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
         f/ nie będą one zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed            
              zawarciem umowy.

    9. Sprzedawca doprowadza do zgodności z umową reklamowanej Treści lub Usługi cyfrowej w rozsądnym czasie od chwili,
        w której zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając
        charakter oraz cel Treści lub Usług cyfrowej, w jakim są wykorzystywane.

    10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
          a/ doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy;
          b/ doprowadzenie do zgodności w umową okazało się nieskuteczne;
          c/ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny
         albo odstąpienie od umowy;
         d/ z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do
         zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

   11. Wniesienie przez Konsumenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę,
        nie wpływa na uprawnienia Konsumenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli środowisko cyfrowe Konsumenta lub Klienta nie jest kompatybilne z
        wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę.

   13. Reklamacje złożone przed Klientów będących przedsiębiorcami będą rozpatrywane na zasadach ogólnych.

 

§ 9  Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że niektóre Produkty dostępne w Sklepie jak i ich elementu składowe, zarówno graficzne jak i słowne,  mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Odpowiedzialności tej nie podlega korzystanie z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach innych przypadków przewidzianych prawem.

 

§ 10  Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały odpowiednio w polityce prywatności  dostępnej pod adresem https://kreatorkamarek.pl/polityka-prywatnosci oraz polityce plików cookies dostępnej pod adresem https://kreatorkamarek.pl/polityka-cookies

 

§ 11  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie Treści lub Usług cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a/ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b/ zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c/ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12  Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Klient, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2022
 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Accento Ewa Skrobańska, ul. Sarmacka 12f/13, 02-972 Warszawa, e-mail ewa@kreatorkamarek.pl, numer telefonu 666334321

Ja, ___________________________________, zamieszkały(a) _______________________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy _________________________________________________________

zawartej w dniu __________________ 20____ r.

__________________________________

Data i podpis konsumenta*

* tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej