Szukaj
Close this search box.

Metody motywacji do pracy – poznaj skuteczne sposoby motywacyjne

Motywacja sprawia, że dążymy do realizacji postawionych celów i brniemy naprzód, nawet pomimo przeciwności. Nic więc dziwnego, że kształtowanie motywacji uznaje się obecnie za jeden z fundamentów efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Motywacja — definicja i rodzaje motywacji. W jaki sposób działa motywacja do pracy? 

Odpowiednio zmotywowani wpływamy na sukcesy miejsca w którym pracujemy. Jak więc motywować siebie i pracowników, aby osiągać firmowe cele?

Motywacja to zespół sił i czynników, które pobudzają człowieka do działania i podtrzymują w zachowaniach zmierzających do realizacji obranych celów. To swego rodzaju energia, która towarzyszy każdemu z nas, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, wykształcenia czy też statusu materialnego. To ona zachęca do podjęcia określonego działania, wprawia w ruch, niejako zmusza do wysiłku.

Pieniądze też są energią. Wprawiają coś w ruch. Są poprzedzone pracą, która jest wynagradzana. Im większa jest motywacja, im większe jest zaangażowanie w działanie, tym więcej energii posiada pieniądz.

Im pieniądze są mniejsze niż wysiłek włożony w ich zarobienie, zachowują swoją wartość, ale mają mniej energii. Jeśli przekraczają wydajność, tak samo tracą swoją moc. Wówczas masz poczucie straty i chcesz odejść z miejsca, które nie daje Co ci satysfakcji.

Od najmłodszych lat – nawet nie do końca świadomie – stawiamy sobie w różnych obszarach życia mniejsze bądź większe cele i podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć do ich realizacji. Motywację można więc uznać za koło zamachowe wszelkiej aktywności człowieka. To ona skłania nas do przemian, nawet jeśli ich efekt nie jest do końca pewny.

Motywacja definiowana jest również jako proces psychologiczny, który wyznacza kierunek i cel działań oraz steruje czynnościami w taki sposób, aby doprowadziły do realizacji zakładanego wyniku. W tym kontekście motywacja jest siłą, która determinuje trwałość wysiłków. Im jest wyższa, tym bardziej człowiek dąży do osiągnięcia określonego wyniku – nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.

Pieniądz porusza się zawsze wewnątrz obiegu:
praca – wynagrodzenie – nowe korzyści – nowa wydajność
W tym układzie osiągnięcia i korzyści rosną po równo.

Odpowiednio zmotywowani otwieramy się na sukces. Sprzyjają to realizacji zaplanowanych celów. Przykładamy się wówczas  do swoich obowiązków, wychodzimy z inicjatywą, jesteśmy ambasadorami marki, dla której pracujemy.

Nic więc dziwnego, że motywacja jest przedmiotem zainteresowania ekspertów ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przedsiębiorców, kadry kierowniczej, a także samych pracowników. Nieustannie szukasz odpowiedzi, jak kształtuje sięi zespołu motywacja do pracy? Skąd się bierze i jakie działania podejmować, aby skutecznie ją podnosić?

Kiedy nie ma działania i adekwatnej korzyści, powstaje tendencja powtarzania się cyklu, strata po stracie, aż cała nadwyżka znika, a nam pozostaje rozczarowanie.

Zgodnie z literaturą wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje motywacji – motywację wewnętrzną i zewnętrzną.

Motywacja wewnętrzna. Pojawia się, gdy dążymy do zaspokojenia własnych potrzeb. Pobudzają nas takie czynniki jak:

 • ciekawość,
 • poczucie odpowiedzialności i wpływu,
 • uznanie,
 • status
 • współpraca i rywalizacja,
 • wyzwania.


Wspieranie motywacji wewnętrznej przynosi  szereg korzyści. Zmotywowani wewnętrznie przykładamy się bardziej do swoich obowiązków. Jesteśmy skłonni do poświęceń, gdyż wiemy, co chcemy osiągnąć i dlaczego. Czujemy się częścią społeczności z którą współpracujemy. Dlatego najczęściej nie wymaga to nadzorowania.

Motywacja zewnętrzna. W jej przypadku podejmujemy działanie, aby uniknąć kary lub osiągnąć określone korzyści materialne – sukces finansowy, zyski, awans, premię lub wyższą pensję. Zewnętrzna motywacja wzmacnia pragnienie otrzymywania nagród. W efekcie może dojść  do stosowania nieuczciwych praktyk celem osiągnięcia większej korzyści dla siebie, co burzy relacje w miejscu pracy.

Zobacz również; Pokolenie XYZ – jak pracować i nie zwariować!

W jaki sposób motywować się do dobrej pracy? Jakie są metody motywacji?

Kształtowanie motywacji, czyli motywowanie siebie i pracowników, jest uznawane współcześnie za jedno z najważniejszych zadań Lidera. Odpowiednio zmotywowani dążymy bowiem do uzyskania rezultatów, które nie tylko zadowalają nas samych, ale również pozytywnie wpływają na działania całego zespołu i rozwój naszej firmy.

Pod pojęciem motywowania rozumie się proces świadomego i celowego wpływania na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości sprzyjających realizacji ich systemów potrzeb, oczekiwań i wartości, po to aby osiągnąć zakładane cele.

Co ważne, proces motywowania może przynieść skutki odwrotne od zakładanych. Bywa, że kiedy motywacja jest zbyt silna, paraliżuje. W efekcie osiągamy  gorsze wyniki oraz tracimy wydajność i zdolność rozwiązywania dylematów. Dlatego tak istotne jest to, aby zachować równowagę w podejmowanych wysiłkach. Podniesienie motywacji u osób, które już są wysoko zmotywowane, może przynieść firmie więcej strat, niż pożytku. 

Czasami pieniądze się wycofują. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś świadczy dla nas usługę, robi to z wielką miłością i zaangażowaniem, a my tego nie doceniamy. Tylko wtedy kiedy szanujemy swoją i innych pracę, przychodzi do nas i do innych stosowana nagroda, która jest współmierna do włożonego trudu.Bez naszego uznania nia ma zaangażowania.

Jak więc motywować, aby osiągnąć wymierne skutki?

Istnieją różne metody i sposoby motywowania. Wyróżnić można jednak dwie zasadnicze techniki motywacji. Pierwsza polega na stwarzaniu zachęt materialnych i niematerialnych. Obejmuje m.in. motywowanie finansowe, pochwały i podziękowania. 

Druga natomiast to stosowanie środków przymusu – nakazów, gróźb i kar – tej metody nie polecam. To metoda stosowana przez słabych, zagubionych właścicieli firm i dyrektorów, którzy nie inwestują w swoje wykształcenie i rozwój, a stosowane metody, są jedyne jakich sami zaznali w dzieciństwie, w domu, szkole czy poprzednim miejscu pracy.

Motywowanie pozytywne. Występuje w sytuacji zastosowania dodatnich czynników motywacyjnych, które urzeczywistniają potrzeby ludzkie i są zgodne z naszym systemem wartości. Polegają na stworzeniu perspektyw i obietnicy np.:

 • swoboda działania
 • duża samodzielności,
 • dobre warunki pracy,
 • decyzyjność
 • wpływ na otoczenie i jakość pracy
 • adekwatne do stanowiska wynagrodzenie
 • awans,
 • premia,
 • perspektywa rozwoju.


Motywowanie pozytywne
sprawia, że każdy z nas pracuje wydajniej i pełniej wykorzystuje drzemiące w możliwości. Skuteczność motywacji pozytywnej zależy w dużej mierze od realności składanych obietnic, często bez pokrycia. Dlatego nie warto nimi szafować na prawo i lewo.

Motywowanie negatywne. Pojawia się, gdy stosowane są ujemne bodźce motywacyjne, takie jak:

 • utrata pracy,
 • obniżenie zarobków,
 • degradacja stanowiska,
 • nadgodziny
 • praca poniżej możliwości
 • nagana,
 • odebranie uprawnień.


Taka praca opiera się na lęku i stresie. Ten lęk generuje pracodawca, który nie potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami. Niestety, jest to często stosowana metoda, gdyż nie wiąże się dodatkowymi kosztami dla pracodawcy, a jednocześnie wyzwala u pracowników pozornie większą energię. Słaby lider, zarządzający poprzez strach, uważa, że w poczuciu zagrożenia inni pracują wydajniej. Długotrwałe
motywowanie negatywne ma destrukcyjny wpływ na pracowników, a w konsekwencji także na firmę – prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości wśród personelu i spadku ambicji, a docelowo do zwolnień pracowników.

W praktyce pracodawca i kadra zarządzająca powinna budować pozytywny system motywacji. Opieranie się na czynnikach dodatnich sprawia, że wszyscy pracują wydajniej. W takich warunkach chętniej wykonujemy swoje obowiązki, wykazujemy większy entuzjazm i szybciej zapalamy się do działania, a także identyfikujemy się z firmą i jej produktami (usługami). W efekcie wszyscy stają się najlepszymi ambasadorami danego miejsca pracy.

Sukcesy odnoszone są wówczas, kiedy wielu ze sobą współpracuje, każdy pozostając na swoim szczególnym miejscu. Nasze sukcesy są wówczas sukcesami wspólnymi dla wszystkich. Służymy na różne sposoby postępowi, poprzez dawanie i branie.

Jak jednak wspomniano, istnieją granice skutecznego motywowania pracowników. Zbyt silna motywacja rodzi stres, a ten błędy. Dlatego zachowanie odpowiedniego balansu stanowi istotę motywacji. Dla każdego pracownika ów balans będzie oznaczać co innego. Indywidualne podejście jest zatem kluczem do sukcesu i dostosowanie napięcia motywacyjnego do możliwości danej osoby.

motywowanie pracownik

·

Co motywuje ludzi do pracy? Motywowanie pracowników przez rozwój

Każda firma powinna wypracować swój system motywacji..Wynika to z faktu, że każda firma ma swój własny system wartości. Definiuje się go jako zbiór oddziaływań podmiotu na zatrudniony personel, który ma zachęcić do podejmowania korzystnych z punktu widzenia firmy zachowań i zaniechania aktywności niekorzystnych i niepożądanych. 

Odpowiednio skonstruowany system motywowania daje wymierne rezultaty:

 • zapewnia stałe zaangażowanie w budowanie sukcesu przedsiębiorstwa,
 • zachęca pracowników do podwyższania kwalifikacji,
 • daje personelowi szczerą satysfakcję z pracy, poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa,
 • zwalnia przedsiębiorcę i kadrę kierowniczą z konieczności ciągłej kontroli,
 • sprawia, że pracownicy identyfikują się z firmą.


W skład systemu motywacji wchodzi wiele elementów, w tym
motywatory finansowe. Zalicza się do nich m.in. adekwatne wynagrodzenie, premie i bonusy. Zadowolenie z otrzymywanej pensji ogranicza  występowanie niepożądanych zjawisk, takich jak fluktuacja, zwolnienia lekarskie czy też strajki. Daje pracownikowi poczucie, że wykonywana praca jest ważna i doceniana.

Odpowiednia polityka finansowa to jednak niejedyny element systemu motywacji. Ważne jest również motywowanie pozapłacowe. Obejmuje ono m.in. bezpieczeństwo pracy, zapewnienie pracownikowi jasnej ścieżki awansu, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego, np. poprzez uruchomienie systemu szkoleń, czy też przyznanie większej samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Jest to tzw. motywowanie pracownika przez rozwój. Wpisuje się ono w indywidualne ambicje personelu, wzbogaca pod względem intelektualnym oraz zaspokaja potrzebę doskonalenia się. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności sprawia, że firma zyskuje zmotywowanych do działania specjalistów, którzy wykorzystując zdobyte know-how, przyczyniają się do rozwoju organizacji..

W systemie motywacji mogą znaleźć się także inne pozamaterialne sposoby motywowania pracowników. Wśród najchętniej stosowanych wymienia się:

 • dobra organizacja pracy – chaos skutecznie odbiera chęci do pracy oraz negatywnie wpływa na efektywność i wydajność podejmowanych działań. Dlatego należy się go bezwzględnie wystrzegać. Organizując pracę firmy, warto rozważyć zapewnienie pracownikom ruchomych godziny pracy oraz możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. Elementy te świadczą o zaufaniu pracodawcy, co pozytywnie wpływa na efektywność personelu, 
 • grywalizacjanowoczesna technika angażowania pracowników, która wykorzystuje mechanizmy znane z gier. Celem grywalizacji jest inspirowanie zespołu  do działania i interakcji. Nudne lub nieatrakcyjne czynności zamienione są w zabawę. Grywalizacja zawsze ma jakiś cel i — w odróżnieniu od prawdziwych gier — nie jest nim jedynie miło i ciekawie spędzony czas, a wynik. Techniki grywalizacji wykorzystuje się w takich dziedzinach, jak m.in.:marketing czy sprzedaż.
 • pochwały – budują poczucie wartości i sprawiają, że pracownicy chętniej angażują się w nowe wyzwania. To silny bodziec psychologiczny, który niejednokrotnie ma większą wartość niż motywatory finansowe. Warto jednak pamiętać, że chwalić należy za konkretne osiągnięcia i zachowania, a nie dla samego chwalenia, 
 • wyjazdy integracyjne – odpowiednio zorganizowane skutkują zgranym zespołem, który jest zmotywowany do wspólnej pracy,
 • bony podarunkowe, vouchery, bilety, karnety na siłownię – są wyrazem troski pracodawcy o pracownika i podnoszą zadowolenie personelu. Stanowią dodatkowy motywator do pracy. Mogą być na stałe wpisane w politykę firmy lub przyznawana okazjonalnie np. w związku z osiągnięciem zakładanego celu.


Motywowanie pozapłacowe
to ważny składnik systemu motywacji w firmie. Nie tylko zwiększa zaangażowanie pracowników, ale również buduje pozytywny wizerunek firmy. W efekcie do organizacji napływają kluczowi eksperci i talenty, dzięki którym możesz budować przewagę konkurencyjną.

Co ważne, uniwersalny system motywowania pracowników nie istnieje. Każda firma musi wypracować swoje własne zasady i metody motywacji. Indywidualne podejście to klucz do sukcesu. Każdy uczestnik przedsięwzięcia powinien znać misję i wizję firmy. Dlatego warto rozmawiać z personelem o wartościach, potrzebach, obawach i wizjach przyszłości. Indywidualne rozmowy nie będą mieć jednak żadnej wartości, jeśli pracownicy będą obawiać się, że ich słowa zostaną opacznie zrozumiane a potrzeby ignorowane. Dlatego tak istotna jest otwartość pracodawcy na krytykę.

Zobacz również: Misja – zaproszenie do wspólnego marzenia

Metody motywacji do pracy, a rola kadry kierowniczej. Jak lider motywuje do pracy?

Nawet najlepiej skonstruowany system zachęt nie wystarczy, jeśli osoby zatrudnione nie będą miały poczucia odpowiedzialności i sprawczości. Dlatego, aby skutecznie motywować pracowników, należy zagwarantować im – oprócz motywatorów finansowych i pozapłacowych – współuczestnictwo w określaniu celów firmy oraz wyborze strategii ich osiągania i późniejszej oceny stopnia ich realizacji.

W procesie tym ważną rolę odgrywa kadra kierownicza. Musi bowiem wyzbyć się części swoich prerogatyw związanych z podejmowaniem decyzji, a także zadbać o swobodny przepływ informacji. Do zadań liderów należy również kształtowanie motywacji pracowników. Zindywidualizowane podejście przynosi najlepsze rezultaty. Wymaga jednak zaangażowania. Każdemu pracownikowi trzeba bowiem poświęcić czas i zasoby.

Lider powinien nie tylko wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania personelu, ale również dawać dobry przykład. Jeśli sam nie będzie zmotywowany, trudno mu będzie wskrzesać motywację do pracy u innych. Wszelkie techniki motywacyjne powinien więc w pierwszej kolejności przetestować na sobie. Jeśli w jakimś stopniu zdają one egzamin, są warte wdrożenia.

Jak wspomniano powyżej, istnieją różne koncepcje i techniki motywacji. Wszystkie jednak mają wspólne przesłanie – podstawą każdej firmy są ludzie, których trzeba chcieć zrozumieć i motywować poprzez stworzenie warunków gwarantujących ich spełnienie, sprawiedliwe traktowanie i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli lider o tym zapomina lub skupia się wyłącznie na sobie, trudno mu będzie odnaleźć nić porozumienia z innymi osobami tworzącymi organizację.

Motywacja pracowników jest ulotna. Dlatego firmowy system motywacji powinien być elastyczny, by utrzymywać wysokie zaangażowanie pracowników. Jego stworzenie warto poprzedzić wnikliwą analizą tego, co naprawdę napędza personel do działania

Bez szczerości oraz otwartości pracodawcy i kadry kierowniczej na zmiany nie da się osiągnąć zaplanowanych rezultatów. Tymczasem efekty są tego warte. Odpowiednio zmotywowany pracownik nie tylko lepiej wywiązuje się ze swoich zadań, ale również jest najlepszym ambasadorem marki, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i przyciąga klientów.

Zobacz również: Kim jest ambasador marki?

Ten kto jest dumny ze swojej własności, ten pozwala innym mieć udział w tym, co osiągnął. Kto jest dumny ze swoich osiągnięć dba o nie, opiekuje się nimi i je pomnaża. Sukcesy odnoszone są wtedy, kiedy wielu ze sobą współpracuje, każdy pozostając na swoim miejscu i motywując pozostałych. To jest wspólny sukces. który cieszy i buduje lojalną społeczność.

Udostępnij